Download Quyết định 129/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3)

Phát hành bởi: Bộ Tài chính Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 31/12/2008 Dung lượng: 37 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 129/2008/QĐ-BTC bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính : Về việc ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3)
 
Văn bản Quyết định 129/2008/QĐ-BTC còn có các file đi kèm phía dưới

File 1: Tải về 1

File 2: Tải về 2

File 3: Tải về 3

File 4: Tải về 4

File 5: Tải về 5

File 6: Tải về 6

File 7: Tải về 7

File 8: Tải về 8

File 9: Tải về 9

File 10: Tải về 10

File 11: Tải về 11

BỘ TÀI CHÍNH

________________

Số: 129/2008/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 12  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3)

_______________________________

 

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH 10 ngày 26 tháng 4 năm 2002;

- Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

- Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

 - Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 3 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

 - Căn cứ Nghị định số 118/2008/QĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành sáu (06) Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 3) có số hiệu và tên gọi như sau:

Tiêu chuẩn số 07: TĐGVN 07 - Phương pháp so sánh,

Tiêu chuẩn số 08: TĐGVN 08 - Phương pháp chi phí,

Tiêu chuẩn số 09: TĐGVN 09 - Phương pháp thu nhập,

Tiêu chuẩn số 10: TĐGVN 10 - Phương pháp thặng dư,

Tiêu chuẩn số 11: TĐGVN 11 - Phương pháp lợi nhuận,

Tiêu chuẩn số 12: TĐGVN 12 - Phân loại tài sản.

Điều 2. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo quyết định này áp dụng đối với hoạt động thẩm định giá trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá và thẩm định viên về giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, Phó TTg Chính phủ;

- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Tòa án Nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Công Báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA);

- Các doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, Cục QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Văn Hiếu

link Download Quyết định 129/2008/QĐ-BTC quyet dinh 1292008qd btc ky boi tran van hieu ve viec ban hanh 06 tieu chuan tham dinh gia dot 3 do bo tai chinh ban hanh , tai Quyết định 129/2008/QĐ-BTC mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 129/2008/QĐ-BTC được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá