Download Quyết định 1013/QĐ-TTG Về việc ông Phùng Ngọc Hùng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phát hành bởi: Thủ tướng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 08/8/2007 Dung lượng: 32 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 1013/QĐ-TTG bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 1013/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ông Phùng Ngọc Hùng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 1013/QĐ-TTg 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________

Hà Nội, ngày 08  tháng 8  năm  2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Phùng Ngọc Hùng,

giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

_____

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập các Bộ, cơ quan ngang Bộ của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII;

Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2242/TTr-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2007,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. ông Phùng Ngọc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, nay giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ông Phùng Ngọc Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- Ban Bí thư (để b/c);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- VPCP: BTCN, các PCN,

   các Vụ TCCB, NN; Website CP;

- Lưu : VT, VPBCS (2), H

 THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

link Download Quyết định 1013/QĐ-TTG quyet dinh 1013qd ttg ky boi nguyen tan dung ve viec ong phung ngoc hung giu chuc thu truong bo lao dong thuong binh va xa hoi do thu tuong chinh phu ban hanh , tai Quyết định 1013/QĐ-TTG mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 1013/QĐ-TTG được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá