Download Quyết định 08/2012/QĐ-UBND Về việc quy định hạn mức giao đất ở làm căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Phát hành bởi: UBND Tỉnh Phú Thọ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 02/3/2012 Dung lượng: 31 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 08/2012/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ : Về việc quy định hạn mức giao đất ở làm căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ THỌ

  __________

Số: 08/2012/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Phú Thọ, ngày 02 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định hạn mức giao đất ở làm căn cứ tính thuế sử dụng đất

 phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

_____________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 274/TTr-TNMT ngày 21/02/2012 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định hạn mức giao đất ở làm căn cứu tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2012 như sau:

1. Đối với các phường, thị trấn: 200m2

2. Đối với các xã đồng bằng, trung du: 300m2.

3. Đối với các xã miền núi: 400m2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Các Bộ: TN&MT, TC, TP;

- TTTU, TTHĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;

- Như Điều 2;

- Công báo (2b);

- Website Chính phủ;

- Các PVP, các PVP UBND tỉnh;

- Chuyên viên NCTH;

- Lưu VT, KT3­. (100b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Dân Mạc

link Download Quyết định 08/2012/QĐ-UBND quyet dinh 082012qd ubnd ky boi hoang dan mac ve viec quy dinh han muc giao dat o lam can cu tinh thue su dung dat phi nong nghiep tren dia ban tinh do ubnd tinh phu tho ban hanh , tai Quyết định 08/2012/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 08/2012/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá