Download Quyết định 06/2013/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phát hành bởi: UBND Tỉnh Quảng Ngãi Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 23/1/2013 Dung lượng: 35 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 06/2013/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
 

Để xem nội dung Quyết định 06/2013/QĐ-UBND bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Quyết định 06/2013/QĐ-UBND quyet dinh 062013qd ubnd ky boi cao khoa ve viec sua doi bo sung mot so dieu quy dinh chuc nang nhiem vu quyen han va co cau to chuc cua so noi vu tinh quang ngai ban hanh kem theo quyet dinh so 152011qd ubnd ngay 2972011 cua ubnd tinh quang ngai do ubnd tinh quang ngai ban hanh , tai Quyết định 06/2013/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 06/2013/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá