Download Quyết định 02/2008/QĐ-BYT Về việc ban hành "Quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế"

Phát hành bởi: Bộ Y tế Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 24/1/2008 Dung lượng: 61 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 02/2008/QĐ-BYT bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 02/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế : Về việc ban hành "Quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế"
 
Văn bản Quyết định 02/2008/QĐ-BYT còn có các file đi kèm phía dưới

File 1: Tải về 1

BỘ Y TẾ

 

Số: 02/2008/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy định mẫu trang phục, phù hiệu,

cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế"

-------------------------------------------

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 77/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế;

Căn cứ Nghị định số 100/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 42/2006/TTLT-BTC-TTCP ngày 15 tháng 5 năm 2006 của liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 150/2007/TTLT-BTC-TTCP ngày 14 tháng 12 năm 2007 của liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước;

Theo đề nghị của Ông Chánh Thanh tra Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Cục trưởng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lãnh đạo Bộ Y tế;

- Thanh tra Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

- Phòng Công báo-Văn phòng Chính phủ;

- Website Chính phủ; Website Bộ Y tế;

- Lưu: VT, TTrB, Pháp chế.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Quốc Triệu

 

link Download Quyết định 02/2008/QĐ-BYT quyet dinh 022008qd byt ky boi nguyen quoc trieu ve viec ban hanh quy dinh mau trang phuc phu hieu cap hieu va bien hieu thanh tra y te do bo y te ban hanh , tai Quyết định 02/2008/QĐ-BYT mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 02/2008/QĐ-BYT được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá