Download Quyết định 01/2008/QĐ-BYT Về việc Ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc

Phát hành bởi: Bộ Y tế Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 21/1/2008 Dung lượng: 125 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 01/2008/QĐ-BYT bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế : Về việc Ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc
 

BỘ Y TẾ

______

 

Số: 01/2008/QĐ-BYT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc

_________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế bệnh viện;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Bãi bỏ Mục 2, phần IV Quy chế Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Xuyên

link Download Quyết định 01/2008/QĐ-BYT quyet dinh 012008qd byt ky boi nguyen thi xuyen ve viec ban hanh quy che cap cu hoi suc tich cuc va chong doc do bo y te ban hanh , tai Quyết định 01/2008/QĐ-BYT mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 01/2008/QĐ-BYT được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá