Download Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Phát hành bởi: HĐND Trà Vinh Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 11/7/2013 Dung lượng: 157 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của HĐND Trà Vinh : Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 

Để xem nội dung Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND nghi quyet 032013nq hdnd ky boi duong hoang nghia ve viec sua doi bo sung nghi quyet so 092009nq hdnd ngay 09122009 cua hoi dong nhan dan tinh ve phan cap tham quyen quyet dinh mua sam va quan ly su dung tai san nha nuoc tren dia ban tinh tra vinh do hdnd tra vinh ban hanh , tai Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mien phi down load xem


Tài liệu Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá