Download Nghị định 74/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dụ

Phát hành bởi: Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 15/7/2013 Dung lượng: 159 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Nghị định 74/2013/NĐ-CP bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
 

Để xem nội dung Nghị định 74/2013/NĐ-CP bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Nghị định 74/2013/NĐ-CP nghi dinh 742013nd cp ky boi nguyen tan dung sua doi bo sung mot so dieu cua nghi dinh so 492010nd cp ngay 14 thang 5 nam 2010 cua chinh phu quy dinh ve mien giam hoc phi ho tro chi phi hoc tap va co che thu su dung hoc phi doi voi co so giao duc thuoc he thong giao duc quoc dan tu nam hoc 2010 2011 den nam hoc 2014 2015 do chinh phu ban hanh , tai Nghị định 74/2013/NĐ-CP mien phi down load xem


Tài liệu Nghị định 74/2013/NĐ-CP được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá