Download Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng Chấm dứt hợp đồng lao động

Phát hành bởi: Download Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 06/5/2013 Dung lượng: 34 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Nếu trong khi thực hiện hợp đồng lao động có những sai xót thì bên sử dụng lao động hay lao động đều có thể chấm dứt hợp đồng, giới thiệu mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng được nhiều tổ chức cá nhân sử dụng
 

CÔNG TY CP/TNHH ABCD
____***____


Số: ___/2012/QĐ-ABCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

Địa danh, ngày ___ tháng __ năm ____

QUYẾT ĐỊNH
VV: Chấm dứt hợp đồng lao động
--------------

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP/TNHH ABCD

- Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 2002;

- Căn cứ Hợp đồng lao động số…………………………………………….;

- Căn cứ Quyết định …………………………………………………………;

- Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số của ……………, đối với Ông Nguyễn Văn A;

- Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Văn A, là cán bộ/công nhân viên thuộc phòng ……………….;

Lý do: (Bị xử lý vi phạm hoặc bị kết án theo quyết định của tòa án, hết thời gian theo Hợp đồng lao động đã ký mà không gia hạn…)……;

Kể từ ngày ___/___/___

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Văn A được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

link Download Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng , tai Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng mien phi down load xem


Tài liệu Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá