Download Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên Họp hội đồng quản trị

Phát hành bởi: Bộ Tài chính Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 06/5/2013 Dung lượng: 68 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Giới thiệu mẫu biên bản họp hội đồng thành viên trong công ty trong các cuộc họp, đại hội cổ đông thường niên
 

Biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên cần thể hiện cụ thể các nội dung sau:

CÔNG TY TNHH …….
---------------------
Số:..............

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH ................

(Về việc ................................)

 

Hôm nay, vào hồi ....., tại trụ sở chính công ty. Hội đồng thành viên Công ty ............ (GCN đăng ký kinh doanh số: ............. do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư .......... cấp ngày: ............) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ.
1. Các thành viên có mặt:

Stt Họ và tên Số vốn góp (đồng) Tỷ lệ vốn góp (%)
1
2
Tổng:

2. Các thành viên vắng mặt:

3. Thành viên mời:.............................................................................................................................................

4. Chủ tọa và thư ký:

Chủ tọa: .................................................................................................................................................................

Thư ký: ...................................................................................................................................................................

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình họp

Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua phương án ..............................

Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:.........................................................................

Kết quả biểu quyết: ..........................................................................................

link Download Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên , tai Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên mien phi down load xem


Tài liệu Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá