Download Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình Giao nhận thầu xây lắp công trình

Phát hành bởi: Bộ Xây dựng Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 03/5/2013 Dung lượng: 40 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Sau khi trúng thầu cần làm hợp đồng giao nhận thầu, chúng tôi xin giới thiệu mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________

HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH [TEN CONG TRINH XAY DUNG]
Số: [SO HD]/HĐXL

Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.

Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày [NGAY THANG NAM] (nếu có).

Căn cứ [YEU CAU HAI BEN]

Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ ĐẦU TƯ

Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]

Địa chỉ trụ sở chính:[DIA CHI TRU SO]

Điện thoại: [SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX]

Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]

Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU] Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A

BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG

Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]

Địa chỉ trụ sở chính:[DIA CHI TRU SO]

Điện thoại: [SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX]

Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]

Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]

Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thi công xây lắp với các điều khoản sau đây:

link Download Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình , tai Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình mien phi down load xem


Tài liệu Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá