Download Đề thi thử đại học môn hóa trường chuyên Lam Sơn Đề thi thử đại học môn Hóa trường chuyên Lam Sơn Thanh Hóa

Phát hành bởi: Download Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 03/6/2013 Dung lượng: 82 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Đề thi thử đại học môn hóa trường chuyên Lam Sơn bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Đề thi thử đại học môn Hóa của trường chuyên Lam Sơn Thanh Hóa là một trong những đề thi thử đại học được đánh giá cao vì tỷ lệ lượng kiến thức so với đề thi đại học là tương đương như nhau nên các bạn sẽ sẽ ôn thi tốt hơn dựa vào đề thi thử đại học môn hóa
 

Giới thiệu đề thi thử đại học môn hóa trường chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa gồm có 40 câu,thời gian làm bài 90 phút, các bạn có thể xem và căn thời gian làm bài cho mình

 

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

Môn: HÓA HỌC; Khối B

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

 

Họ, tên thí sinh:………………………………………………

Số báo danh:………………………………………………….

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg =12; Al = 27; S= 32; Cl = 35,5; K = 39;

Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108, Ba =137.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Mg và kim loại M (hóa trị II), bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl

15%, thu được dung dịch X. Trong X, nồng độ của MgCl2 là 13,04%; nồng độ của MCl2 là 7,47%. Phần

trăm khối lượng kim loại M có trong hỗn hợp ban đầu là

A. 48%. B. 52%. C. 42%. D. 58%.

Câu 2: Có các phát biểu sau:

(1) Clo oxi hóa được nước tạo thành hỗn hợp hai axit HCl và HClO.

(2) Flo phản ứng với oxi tạo thành khí OF2.

(3) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo.

(4) Mg tác dụng chậm với nước ở nhiệt độ thường tạo ra Mg(OH)2.

(5) Khi đun nóng, axit nitric có thể oxi hóa được nhiều hợp chất như H2S, SO2, FeCl2.

(6) Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế bằng cách cho P2O5 tác dụng với nước.

(7) Trong công nghiệp, khí hiđro sunfua được điều chế từ hiđro và lưu huỳnh.

(8) Cr tan trong HCl loãng nóng nhưng không tan trong NaOH loãng nóng.

(9) Cr2O3 tan trong dung dịch HCl nhưng không tan trong dung dịch NaOH.

Số phát biểu đúng là

A. 6. B. 7. C. 5. D. 8.

Câu 3: Hỗn hợp X gồm các muối NaHCO3, KHCO3 và MgCO3. Hòa tan hoàn toàn m gam X vào dung

dịch HCl dư, thấy thoát ra 13,44 lít CO2 (đktc). Mặt khác, nhiệt phân hoàn toàn m gam X, thu được 34

gam hỗn hợp chất rắn Y; 17,6 gam CO2 và một lượng hơi nước. Phần trăm khối lượng KHCO3 trong X

A. 29,07%. B. 27,17%. C. 14,53%. D. 54,35%.

Câu 4: Este X mạch hở có công thức phân tử là C5H8O2, thủy phân X trong dung dịch NaOH thu được

hai chất hữu cơ Y và Z, biết Y làm mất màu dung dịch brom. Vậy:

A. Y là muối, Z là anđehit. B. Y là rượu, Z là muối của axit chưa no.

C. Y là muối, Z là rượu chưa no. D. Y là rượu, Z là muối của axit ankanoic.

Câu 5: Hấp thụ V lít CO2 vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M, thu được a gam kết tủa và dung dịch X.

Dẫn 0,7V lít khí CO2 vào dung dịch X, thu được thêm 0,3a gam kết tủa. Các thể tích đo ở đktc. Giá trị

của V là

A. 3,360 lít. B. 3,584 lít. C. 3,136 lít. D. 3,840 lít.

Câu 6: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H6O4 (chỉ chứa một loại nhóm chức) tác dụng với NaOH

theo phản ứng :

X + 2NaOH → 2Y + Z

Biết Y, Z là các hợp chất hữu cơ. Phát biểu không đúng là

A. Y có thể tham gia phản ứng tráng gương.

B. Y có thể là ancol.

C. Z có thể tham gia phản ứng tráng gương.

D. Z có thể là ancol.

Câu 7: Cho các chất sau: Al2O3, Cr(OH)3, KHS, Zn, ZnO, Cr2O3, NH4Cl, (NH4)2CO3, NaH2PO4,

NaHCO3, NaHSO4. Số chất lưỡng tính là

A. 8. B. 6. C. 7. D. 9.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 21,6 gam hỗn hợp gồm một axit cacboxylic đơn chức, mạch hở và một

ancol đơn chức, mạch hở (mạch cacbon của 2 chất đều có một liên kết đôi), thu được 44 gam CO2 và

14,4 gam H2O. Thực hiện este hóa 21,6 gam hỗn hợp trên thu được 9,45 gam este. Hiệu suất phản ứng

este hóa là

A. 75%. B. 42,2%. C. 80%. D. 84,4%.

Câu 9: Cho luồng khí CO qua m gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và CuO (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2),

sau phản ứng thu được 17,2 gam hỗn hợp chất rắn A. Hòa tan hết A trong dung dịch HNO3 đặc (dư) thu

được 7,84 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của m là

A. 20,40. B. 22,00. C. 21,56. D. 19,60.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Nitrophotka thuộc loại phân hỗn hợp, còn Amophot thuộc loại phân phức hợp.

B. Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % P2O5 tương ứng với lượng photpho

có trong thành phần của nó.

C. Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng % K2O tương ứng với lượng kali có

trong thành phần của nó.

D. Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá bằng hàm lượng % N2O5 tương ứng với lượng nitơ

có trong thành phần của nó.

Câu 11: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có công thức phân tử là CH6O3N2 và C3H12O3N2. Cho 6,84 gam

X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch NaOH, thu được V lít hỗn hợp Y (gồm 3 khí) và dung

dịch Z. Nếu cho dung dịch HCl dư vào dung dịch Z thì có 0,896 lít (đktc) khí thoát ra. Nếu hấp thụ

hoàn toàn V lít hỗn hợp khí Y vào dung dịch HCl dư thì khối lượng muối thu được là

A. 7,87 gam. B. 7,59 gam. C. 6,75 gam. D. 7,03 gam.

Câu 12: Thực hiện các thí nghiệm sau :

(1) Cho dung dịch Fe(NO3)3 vào dung dịch AgNO3.

(2) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3.

(3) Sục khí H2S vào dung dịch Cu(NO3)2.

(4) Đun nóng toluen với dung dịch thuốc tím.

(5) Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2S2O3.

(6) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch ZnSO4.

(7) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

(8) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4.

(9) Dẫn khí H2S vào dung dịch HNO3 loãng, đun nóng.

(10) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3.

Số thí nghiệm tạo ra kết tủa là

A. 8. B. 7. C. 6. D. 5.

Câu 13: Tổng số proton trong 2 ion XA3

2-

và XA4

2-

lần lượt là 40 và 48. Phát biểu đúng là:

A. X là chất khí ở điều kiện thường.

B. Độ âm điện của X lớn hơn độ âm điện của A.

C. X ở chu kỳ 2, A ở chu kỳ 3.

D. Năng lượng ion hóa thứ nhất của A lớn hơn năng lượng ion hóa thứ nhất của X.

Câu 14: Hỗn hợp X gồm các axit : fomic, axetic, oleic và malonic (trong đó axit oleic và axit malonic

có tỉ lệ số mol tương ứng là 4 : 3). Cho m gam X vào dung dịch NaHCO3 (vừa đủ) thu được 1,6576 lít

CO2 (đktc) và dung dịch Y chứa 6,068 gam muối. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam X thì tổng khối

lượng sản phẩm cháy thu được là 9,112 gam. Phần trăm khối lượng axit fomic có trong X là

A. 62,16%. B. 50,41%. C. 25,41%. D. 74,59%.

Câu 15: Số chất hữu cơ (chứa C, H, O), mạch hở, có phân tử khối 60g/mol là

A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.Nguyễn Thanh Tấn Ninh Kiều- Cần Thơ

Mã đề 381 – trang 1/6

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn một lượng Ba vào 500ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M . Sau phản ứng thu được

dung dịch X , kết tủa Y và khí Z. Khối lượng dung dịch X giảm đi so với khối lượng dung dịch ban đầu

là 19,59 gam. Sục khí CO2 (dư) vào X thì thấy xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,56. B. 3,94. C. 5,50. D. 7,80.

Câu 17: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Hòa tan Al2S3 vào nước.

(b) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3.

(c) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dung dịch HCl.

(d) Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaClO.

(e) Sục khí Cl2 vào dung dịch Na2CO3.

(f) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch K2CO3.

(g) Hòa tan ure vào dung dịch HCl.

Số thí nghiệm có chất khí thoát ra là

A. 6. B. 5. C. 7. D. 4.

Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 3,12 gam mẫu quặng sunfua của sắt vào dung dịch HNO3 đặc nóng thu được

dung dịch X và 8,064 lít khí NO2 (ở đktc). Cho lượng dư dung dịch Ba(OH)2 vào X thì thu được m gam

kết tủa. Giá trị của m là

A. 13,695. B. 8,595. C. 10,485. D. 16,903.

Câu 19: Hỗn hợp A chứa x mol amin no, đơn chức, mạch hở X ; 0,03 mol ancol anlylic; 0,04 mol ankan

Y; 0,05 mol ankin Z và 0,06 mol anken M . Đốt cháy hoàn toàn A thu được 25,52 gam CO2 ; 224 ml N2

(đktc) và m gam H2O. Giá trị của m là

A. 10,80 gam. B. 10,44 gam. C. 10,62 gam. D. 11,70 gam.

Câu 20: Dãy các kim loại nào sau đây đều có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện ?

A. Li, Na, K. B. Mg, Cu, Al. C. Ca, Sr, Ba. D. Al, Ca, Sr.

 

Ngoài đề thi thử đại học môn hóa của trường Lam Sơn các bạn có thể tham khảo thêm một số đề thi thử đại học môn hóa khác để có thêm nhiều kiến thức cho kỳ thi sắp tới

Thông tin bổ xung về

Download Đề thi thử đại học môn hóa trường chuyên Lam Sơn

Để biết thêm chi tiết những câu hỏi khác trong đề thi đại học môn hóa các bạn có thể tải về và xem tài liệu

link Download Đề thi thử đại học môn hóa trường chuyên Lam Sơn , tai Đề thi thử đại học môn hóa trường chuyên Lam Sơn mien phi down load xem


Tài liệu Đề thi thử đại học môn hóa trường chuyên Lam Sơn được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá