Download Công văn 979/TTG - KTN V/v quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách

Phát hành bởi: Thủ tướng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 23/6/2011 Dung lượng: 31 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Công văn 979/TTG - KTN bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Công văn số 979/TTG - KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 979/TTg - KTN

V/v quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi:

 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2086/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 09 tháng 6 năm 2011 về quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách trong thời gian quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) các cấp chưa được xét duyệt, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương quyết định nhu cầu sử dụng đất trong năm 2011 (thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất) để thực hiện dự án, công trình cấp bách đã được xác định nhu cầu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) được cơ quan  nhà nước có thẩm quyền xét duyệt nhưng đến nay chưa thực hiện và tiếp tục được xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của địa phương hoặc Dự án, công trình cấp bách dự kiến được xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của địa phương mà phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thông qua trước khi quyết định về nhu cầu sử dụng đất nêu trên và tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố tại kỳ họp gần nhất; đồng thời tổng hợp nhu cầu sử dụng đất trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của địa phương theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Về nhu cầu chuyển mục đích sử dụng các loại: đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất; đất trồng lúa; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu đô thị, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- VPCP: BTCN, các PCN,

 Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NC, ĐP, TH;

- Lưu: VT, KTN (4) Th. 100

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

link Download Công văn 979/TTG - KTN cong van 979ttg ktn ky boi nguyen tan dung vv quyet dinh nhu cau su dung dat de thuc hien du an cong trinh cap bach do thu tuong chinh phu ban hanh , tai Công văn 979/TTG - KTN mien phi down load xem


Tài liệu Công văn 979/TTG - KTN được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá