Download Công văn 7138/VPCP-KTN V/v giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về QH, KHSD đất cấp quốc gia

Phát hành bởi: Văn phòng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 11/10/2011 Dung lượng: 29 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Công văn 7138/VPCP-KTN bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Công văn số 7138/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về QH, KHSD đất cấp quốc gia
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 7138/VPCP-KTN

v/v giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về QH, KHSD đất cấp quốc gia

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 3722/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07 tháng 10 năm 2011 về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý với nội dung báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Quốc hội Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6462/VPCP-KTN ngày 16 tháng 9 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;

- VPCP: BTCN, các PCN;

Cổng TTĐT, các Vụ: PL, TH;

- Lưu: VT, KTN (3) Th.18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 (Đã ký)

 

Văn Trọng Lý

link Download Công văn 7138/VPCP-KTN cong van 7138vpcp ktn ky boi van trong ly vv giai trinh tiep thu y kien cua uy ban kinh te cua quoc hoi uy ban thuong vu quoc hoi ve qh khsd dat cap quoc gia do van phong chinh phu ban hanh , tai Công văn 7138/VPCP-KTN mien phi down load xem


Tài liệu Công văn 7138/VPCP-KTN được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá