Download Công văn 1402/VPCP-KGVX V/v báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2010.

Phát hành bởi: Văn phòng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 08/3/2011 Dung lượng: 29 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Công văn 1402/VPCP-KGVX bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Công văn số 1402/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2010.
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1402/VPCP-KGVX

V/v báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2010.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2011

 

Kính gửi:

 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Về Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình (công văn số 615/LĐTBXH-BĐG ngày 07 tháng 3 năm 2011), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý như sau:

Đồng ý thông qua văn bản Báo cáo nêu trên. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký Báo cáo của Chính phủ, báo cáo Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Văn phòng Quốc hội;

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ: TKBT, PL, TH,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KGVX (03), nhl.23  

 KT.  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 (Đã ký)

 

 

Nguyễn Hữu Vũ

link Download Công văn 1402/VPCP-KGVX cong van 1402vpcp kgvx ky boi nguyen hu vu vv bao cao quoc hoi ve tinh hinh thuc hien muc tieu quoc gia ve binh dang gioi nam 2010 do van phong chinh phu ban hanh , tai Công văn 1402/VPCP-KGVX mien phi down load xem


Tài liệu Công văn 1402/VPCP-KGVX được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá