Download Công văn 1391/VPCP-KGVX V/v phân chia cổ vật trục vớt tại tầu đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam

Phát hành bởi: Văn phòng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 20/2/2013 Dung lượng: 30 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Công văn 1391/VPCP-KGVX bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Công văn số 1391/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v phân chia cổ vật trục vớt tại tầu đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1391/VPCP-KGVX

V/v phân chia cổ vật trục vớt tại tầu đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (văn bản số 229/BVHTTDL-DSVH ngày 21 tháng 01 năm 2013), ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 2895/BTC-QLCS ngày 10 tháng 3 năm 2010) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (văn bản số 4942/UBND-VX ngày 24 tháng 12 năm 2012)  về việc phân chia số cổ vật trục vớt tại tầu đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý với phương án phân chia số cổ vật trục vớt tại tầu đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam như đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại công văn số 229/BVHTTDL-DSVH ngày 21 tháng 01 năm 2013.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan thực hiện việc phân chia số cổ vật trên theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;

- Bộ Tài chính;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,

  Cổng TTĐT  các Vụ: TH, KTTH ;

- Lưu: VT, KGVX (03). NTH 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Nguyễn Khắc Định

link Download Công văn 1391/VPCP-KGVX cong van 1391vpcp kgvx ky boi nguyen khac dinh vv phan chia co vat truc vot tai tau dam o vung bien cu lao cham tinh quang nam do van phong chinh phu ban hanh , tai Công văn 1391/VPCP-KGVX mien phi down load xem


Tài liệu Công văn 1391/VPCP-KGVX được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá