Download Biên bản định giá tài sản Công bố giá trị tài sản

Phát hành bởi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 06/5/2013 Dung lượng: 47 kB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Biên bản định giá tài sản bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Giới thiệu mẫu biên bản định giá tài sản cho các cá nhân muốn đánh giá tài sản của mình
 
CÔNG TY …………….

Số /TB - …..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

 

Tại thời điểm …………………

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005.
- Xét nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày ………………..tại ………….. đã tiến hành việc định giá tài sản.

Thành phần tham gia định giá gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông ……………….………………………………………..………………………………………............

Địa chỉ: ……………………………………………………..………………………………………..............

2. Ông ……..….………………………………………..……………………………………….......................

Địa chỉ: ……………………..………………………………………..………………………………………..

3. Ông ……………..………………………………………..……………………………………….................

Địa chỉ: ………………………………………………………..………………………………………................

Đã tiến hành định giá tài sản như sau:

1. Tài sản định giá là ………………………..………………..………………………………………................

2. Nguyên tắc định giá: Định giá tài sản theo giá thị trường theo nguyên tắc nhất trí

3. Nội dung việc định giá: ………………………………………..……………………………………….......

4. Kết thúc định giá: ……………………………………………..……………………………………….......

 

Tải mẫu biên bản định giá tài sản để biết thêm chi tiết

link Download Biên bản định giá tài sản , tai Biên bản định giá tài sản mien phi down load xem


Tài liệu Biên bản định giá tài sản được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá