Download Nghị định 116/2011/NĐ-CP dạng doc

  • Hướng dẫn khi tải file dạng doc :

  •  Nếu chưa có Microsoft Office để đọc tài liệu này, hãy tải về Office 2007
  •  Tìm file đã tải nhấn đồng thời 2 phím: CTR + J (áp dụng Firefox và Chrome) Xem

Phần mềm

Link Download Download Nghị định 116/2011/NĐ-CP


Là phần mềm thuộc danh mục: Văn bản pháp luật » Cơ cấu tổ chức
được mô tả: link download nghi dinh 1162011nd cp ky boi nguyen tan dung sua doi bo sung mot so dieu cua nghi dinh so 942008nd cp ngay 22 thang 8 nam 2008 cua chinh phu quy dinh chuc nang nhiem vu quyen han va co cau to chuc cua bao hiem xa hoi viet nam do chinh phu ban hanh down load phan mem

Nghị định số 116/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Link download Download Nghị định 116/2011/NĐ-CP đã được kiểm tra

Quảng cáo và tài trợ

 


Có thể bạn cần...

Các tài liệu liên quan đến Download Nghị định 116/2011/NĐ-CP
Quảng cáo và tài trợ

Lên đầu trang