Download Nghị định 29/2013/NĐ-CP dạng pdf

  • Hướng dẫn khi tải file dạng pdf :

  •  Nếu máy bạn chưa có trình đọc tệp PDF bạn có thể tải Forxit Reader
  •  Nếu bạn muốn tải file nhưng trình duyệt lại mở file trực tiếp xem hướng dẫn tải
  •  Tìm file đã tải nhấn đồng thời 2 phím: CTR + J (áp dụng Firefox và Chrome) Xem

Phần mềm

Link Download Download Nghị định 29/2013/NĐ-CP


Là phần mềm thuộc danh mục: Văn bản pháp luật » Chính sách
được mô tả: link download nghi dinh 292013nd cp ky boi nguyen tan dung sua doi bo sung mot so dieu cua nghi dinh so 922009nd cp ngay 22 thang 10 nam 2009 cua chinh phu ve chuc danh so luong mot so che do chinh sach doi voi can bo cong chuc o xa phuong thi tran va nhung nguoi hoat dong khong chuyen trach o cap xa do chinh phu ban hanh down load phan mem

Nghị định số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Link download Download Nghị định 29/2013/NĐ-CP đã được kiểm tra

Quảng cáo và tài trợ

 


Có thể bạn cần...

Các tài liệu liên quan đến Download Nghị định 29/2013/NĐ-CP
Quảng cáo và tài trợ

Lên đầu trang