Nhà phát hành UBND+Tỉnh+Lạng+Sơn

Phone: Email: Website:
Địa chỉ:

  • Quyết định của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Chương trình Nâng cao chất lượng, mở rộng diện phủ sóng phát thanh, truyền hình và cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hoá công tác truyền thanh, truyền hình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2001-

  • QĐ của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Lạng Sơn.

  • Nghị quyết về mức thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh.

  • Quyết định của UBND tỉnh v/v Mức thu phí vệ sinh môi trường

  • QĐ của UBND tỉnh Lạng Sơn V/v quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá