Nhà phát hành UBND+Tỉnh+Hà+Nam

Phone: Email: Website:
Địa chỉ:

  • Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  • Về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  • Ban hành Quy định về chế độ thông tin, báo cáo

  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy chế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của UBND tỉnh Hà Nam

  • V/v ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá