Hướng dẫn cài đặt máy in Canon LBP 3300


Tin hướng dẫn cài đặt,hướng dẫn sử dụng,hướng dẫn cài đặt máy in,hướng dẫn cài đặt máy in canon,cài đặt máy in canon lbp 3300,hướng dẫn sử dụng máy in canon lbp 3300 .
Bài viết dưới đây tôi sẽ hướng dẫn dẫn cài đặt máy in Canon LBP 3300 trên buntu và Kubuntu với những bước đơn giản bạn hoàn toàn có thể cài đặt được máy in một cách dễ dàng và nhanh chóng.


 

>> Hướng dẫn cài đặt máy in HP 1020
>> Hướng dẫn cài máy in canon 1120
>>
Hướng dẫn cài máy in Canon 2900


Bài viết dưới đây tôi sẽ hướng dẫn dẫn cài đặt máy in Canon LBP 3300 trên buntu và Kubuntu với những bước đơn giản bạn hoàn toàn có thể cài đặt được máy in một cách dễ dàng và nhanh chóng. Và kết hợp thêm hướng dẫn sử dụng máy in Canon LBP 3300 bạn đã có thể dễ dàng thực hiện công việc in ấn ngay bây giờ.


Nếu bạn chưa có driver máy in Canon LBP 3300 thì bạn có thể download driver Canon LBP 3300 ngay bây giờ.
 

Huong dan cai dat may in Canon LBP 3300

Huong dan cai dat may in Canon LBP 3300

Bây giờ có thể biên dịch tập tin mẫu “nguồn” trình điều khiển canon này, nó cho phép trình điều khiển làm việc với ứng dụng tự sinh amd64.

Làm việc tốt với kết nối máy in qua cổng Usb. Vì thế, nó không làm việc với máy in kết nối qua cổng song song parallel port. Máy in LBP3300 có thể kết nối bằng cổng Usb hoặc parallel; nên chọn máy in này kết nối bằng Usb sẽ làm việc tốt.

Bước 1: Kiểm tra CUPS xem nó đã dừng. Lúc nào tôi cũng làm được điều này, CUPS đã dừng lần đầu nhưng hiển thị ra là điều này không phải luôn luôn là thế vì còn phụ thuộc vào cài đặt ccp:

Mã:
$ sudo ps ax | grep cupsd

Bạn sẽ thấy giống như thế này:

Mã:
cupsys 24897 0.0 0.1 4336 1976 ? SNs 07:35 0:04 /usr/sbin/cupsd
username 24738 0.0 0.0 2896 836 pts/0 S+ 21:21 0:00 grep cupsd

Nếu bạn chỉ nhận được 1 dòng kết thúc bằng "grep cupsd" , CUPS đã dừng và bạn có thể tiếp tục. Nếu bạn cũng nhận được 1 dòng kết thúc là "/usr/sbin/cupsd", như được thấy ở trên, CUPS không được dừng và bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để dừng CUPS:

Mã:
$ sudo killall -9 cupsd

Bước 2: Nhấn vào dòng CAPTDRV160.tar.gz để tải file đó về. Nhấn phím phải chuột vào file, chọn Extract Here, file được giải nén thành thư mục CAPTDRV160.
Mở thư mục CAPTDRV160/Driver/debian. Nhấn vào file cndrvcups-common_1.60-1_i386.deb để cài trước, sau đó nhấn tiếp vào file cndrvcups-capt_1.60-1_i386.deb để cài tiếp.

Bước 3: Khởi động lại máy tính để Ubuntu nhận các driver mới cài.

Bước 4: Bạn phải cấp phép cho thư mục /usr/share/cups/model nhiều quyền hơn.

Mã:
$ sudo chmod -R a+rX /usr/share/cups/model

Bước 5: Khi thực hiện xong việc này, hãy khởi động lại CUPS lần nữa:

Mã:
$ sudo /etc/init.d/cupsys start

Bước 6: Đăng ký trình điều khiển máy in với lô cuốn máy in bằng lệnh sau, thay [printer model] bằng printer model của bạn và [printer driver file] bằng tập tin trình điều khiển máy in của bạn:

Mã:
$ sudo /usr/sbin/lpadmin -p [printer model] -m [printer driver file] -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E

Ví dụ, tập lệnh cho Canon LBP 3300 sẽ là:
Mã:
$ sudo /usr/sbin/lpadmin -p LBP3300 -m CNCUPSLBP3300CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E

Bước 7: Đăng ký máy in với cơ sở dữ liệu.
Lệnh này đăng ký máy in với ccpd (Canon Printer daemon for CUPS, trình quản lý máy in Canon).

Mã:
$ sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p [printer model] -o /dev/usblp0

Ví dụ, tập lệnh cho Canon LBP 3300 sẽ là:

Mã:
$ sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP3300 -o /dev/usblp0

Lệnh đăng ký máy in với ccpd (Canon Printer daemon for CUPS, trình quản lý máy in Canon). Thực hiện thành công, màn hình có thông báo như sau:

Nên nhớ: Nếu bạn gặp lỗi lpadmin: Unable to copy PPD file!, hãy thử thay -P cho -m ở trên.

Bước 8: Nếu bạn không chắc là tập tin trình điều khiển nào được gọi ra, bạn có thể xem danh sách trình điều khiển cho phép bằng:

Mã:
$ ls /usr/share/cups/model/ | grep CNCUPS

Bước 9: Chạy tiếp lệnh sau để backup file ccpd:

Mã:
sudo mv /etc/init.d/ccpd ccpdold

Bước 10: Copy toàn bộ đoạn mã lệnh sau đây:

Mã:
#
# ccpd startup script for Canon Printer Daemon for CUPS
#
# Modified for Debian GNU/Linux
# by Raphael Doursenaud
# and Markovtsev Vadim

DAEMON=/usr/sbin/ccpd
LOCKFILE=/var/lock/subsys/ccpd
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NAME=ccpd
DESC="Canon Printer Daemon for CUPS"

test -f $DAEMON || exit 0

. /lib/lsb/init-functions

case $1 in
start)
log_begin_msg "Starting $DESC: $NAME"
start-stop-daemon --start --quiet --exec $DAEMON
log_end_msg $?
;;
stop)
log_begin_msg "Stopping $DESC: $NAME"
start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec $DAEMON
log_end_msg $?
;;
status)
echo "$DESC: $NAME:" 'pidof $NAME'
;;
restart)
log_begin_msg "Restarting $DESC: $NAME"
start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec $DAEMON
sleep 1
start-stop-daemon --start --quiet --exec $DAEMON
log_end_msg $?
;;
*)
echo "Usage: ccpd {start|stop|restart|status}"
exit 1
;;
esac

exit 0

- Quay lại màn hình terminal trên, chạy lệnh:

Mã:
sudo nano /etc/init.d/ccpd

(trong đó nano là trình soạn thảo đơn giản. Nếu bị báo lỗi chưa có nano thì nhấn vào System – Administration – Synaptic Package Manager tìm cài nó vào máy.)
Nhấn vào menu Edit – Paste của màn hình terminal để paste toàn bộ các mã lệnh trên vào file ccpd. Nhấn tiếp cặp phím Ctrl+o (chữ o không phải số 0) để save kết quả lại rồi nhấn Ctrl+x để thoát khỏi nano.

Chạy tiếp lệnh sau trong terminal để gán quyền truy cập file ccpd cho mọi người:

Mã:
sudo chmod a+x /etc/init.d/ccpd

Bước 11:
Khởi động ccpd daemon:

Mã:
$ sudo /etc/init.d/ccpd start

Bước 12:
Thiết lập ccpd được khởi động cùng máy tính của bạn:

Mã:
$ sudo update-rc.d ccpd defaults 20

Bước 13:
Tắt máy in và khởi động lại máy tính của bạn.Ngay khi đăng nhập vào máy tính, bật lại máy in lần nữa. Bước này rất quan trọng.

Bước 14:
Kiểm tra cài đặt của bạn với lần thử đầu tiên:

Mã:
$ sudo ccpdadmin

Sẽ cho đầu ra output như sau:

Mã:
Usage:
ccpdadmin [-p Printer-name -o Printer-dev-path]
ccpdadmin [-x Remove-Printer-name]

CUPS_ConfigPath = /etc/cups/
LOG Path = None
UI Port = 39787

Entry Num : Spooler : Backend : FIFO path : Device Path : Status
----------------------------------------------------------------------------
[0] : LBP3300 : ccp : /var/ccpd/fifo0 : /dev/usblp0 :

Bước 15: Thử lần thứ hai, thay thế [printer model] bằng model máy in của bạn

Mã:
$ captstatusui -P [printer model]

Ví dụ, tập lệnh cho Canon LBP 3300 sẽ là:

Mã:
$ captstatusui -P LBP3300

Sẽ mở ra 1 cửa sổ có hiển thị "ready to print".

Cuối cùng mở 1 tập tin và thử in nó.

Chú ý: Bật máy in lên trước khi khởi động máy tính của bạn để tránh lỗi socket error: (captstatusui Socket Error).

Tiếp theo đặt Máy in vừa cài xong là mặc định:

Lưu ý: Nếu đang dùng Gutsy 7.10, cũng có thể làm theo các bước sau:
Các bước này được yêu cầu thực hiện chỉ với 7.10. Chúng không được đòi hỏi với 7.04 hay là 8.04.

Mã:
$ sudo gedit /etc/apparmor.d/usr.sbin.cupsd

thêm vào những dòng sau (được đánh dấu bằng ###insert):

Mã:
/var/run/avahi-daemon/socket rw,
/var/run/cups/ rw,
/var/run/cups/** rw,
/var/spool/cups/ rw,
/var/spool/cups/** rw,
# needed for Canon CAPT driver ###insert
/var/ccpd/** rw, ###insert

# third-party printer drivers; no known structure here
/opt/** rix,

2.
Mã:
$ sudo /etc/init.d/apparmor restart

Nếu không in được, thường là do ccpd không khởi động được. Mở terminal kiểm tra bằng lệnh:

Mã:
sudo ps ax | grep ccpd

Kết quả như sau là được:

Mã:
zxc@zxc-desktop:~$ sudo ps ax | grep ccpd [sudo] password for zxc: 4639 ? Ss 0:00 /usr/sbin/ccpd 4733 ? Sl 0:00 /usr/sbin/ccpd 5714 pts/0 R+ 0:00 grep ccpd

Nếu kết quả không giống như trên, thử lệnh sau để khởi động ccpd

Mã:
sudo /etc/init.d/ccpd start

Kết quả của lệnh phải như sau:

Mã:
* Starting Canon Printer Daemon for CUPS: ccpd [ OK ]

Nếu kết quả trên không báo [OK] mà báo [fail] thì bật tắt lại máy in rồi chạy lại lệnh trên. Quay lại in thử. Nếu được là lỗi không tự khởi động được ccpd, lặp lại các lệnh từ bước 8 xem có sai sót gì không.

CHÚ Ý: vì luôn luôn có hai máy in: một máy LBP3300 cài như trên và một máy LBP-3300 do máy tính tự cài nên phải nhớ là chỉ có máy LBP3300 dùng được. Trong màn hình ở bước 14, nhấn phím phải chuột vào LBP3300 rồi chọn Set As Default để đặt máy in đó là mặc định.

Như thế là máy in sẽ làm việc 1 cách chính xác.  

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt máy in, hướng dẫn cài đặt máy in canon, cài đặt máy in canon lbp 3300, hướng dẫn sử dụng máy in canon lbp 3300

Ý kiến bạn đọc (1)

Tôi dùng máy in 3300 tôi cứ in là báo lên cổng không đúng mặc dù mọi ngày vẫn hay in.Vậy cài đặt lại chọn cổng nào mới đúng?

(giottinhsau_724@yahoo.com.vn)


 

Bài viết khác

Tin tức công nghệ

Liên kết